Generalforsamling afholdt den 23. august 2020.

Referat fra forsamlingens generalforsamling.

Valg af dirigent: Tom (167)

Bestyrelsens beretning:

 • Til næste år kan vi fejre 15-års jubilæum i vores Grundejerforening.
 • Alle har nu fået enten 2 eller 3 affaldscontainere, og ordning fungerer godt. Det forventes at sortering af bioaffald bliver indført i Allerød Kommune inden for ca. 2 år.
 • Første lugtgener fra Asfaltfabrik på Farremosen konstateret. Forventer at indjustering løser problemet.
 • Indsamling til GF Damgårdshave foretaget udenom Grundejerforeningen. Bestyrelsen erkender, at de ikke har bemyndigelse til at yde økonomisk hjælp til andre GF, og har taget sagens forløb til efterretning.
 • Abonnement for snerydning blev stort set ikke benyttet, hvorfor Bestyrelsen stiller forslag om at afskaffe snerydningsabonnementet.
 • Brud på vandforsyning til nr 157 skyldtes tæring i anboringssamlingen. Lillerød Andelsvandværk dækker udgiften, men har ikke økonomi til at renovere hele ledningsnettet, hvorfor det kan forekomme igen.
 • Ansvarsdeling mellem grundejere og Novafos gennemgået for Generalforsamlingen. Ansvar skiller som udgangspunkt ved skel. Novafos inspicerede vejens hovedkloakker i 2015 og tilstanden blev vurderet som ”God”. Grundejerne har ansvaret for egen stikledning og brønde, og Novafos anbefaler TV inspektion af disse. Novafos planlægger desuden udskiftning af eksisterende dobbeltbrønde i vejen i nærmeste fremtid.
 • Regeringens Klimaaftale kan medføre tvungen indlæggelse af fjernvarme eller alternativ.

Regnskab og budget:

Ingen indtægter da kontingent blev sat til kr. 0.- ved sidste generalforsamling.

Udgift afholdt til snerydning, gave til lille ny beboer på vejen, samt blomster.

Revisoren Allan havde forud for generalforsamlingen godkendt regnskabet, som også blev godkendt af generalforsamlingen.

Budget for kommende år inkluderer udgift til sugning af regnvandsbrønde (ca. kr. 4.000) samt evt. indtægter fra kontingent.

Forslag:

 1. Bestyrelsen stiller forslag om at afskaffe abonnementsordning for snerydning.
  • Otte husstande stemte for at afskaffe ordningen, hvorfor forslaget er vedtaget. Bestyrelsen har bemyndigelse til at bestille enkeltstående snerydning hvis behov opstår.
 2. Bestyrelsen indstiller at kontingent for 2020-2021 fastsættes til kr. 0.-, da kassebeholdning pt er solid, og der ikke imødeses betydelige udgifter.
  • Alle fremmødte stemte for fastsættelse af kontingent til kr. 0.-.
 3. Bestyrelsen foreslår at bestille et samlet tilbud for TV-inspektion af private stikledninger og brønde, for at afklare tilstand. Når prisen er kendt, kan den enkelte husstand derefter afgøre om de ønsker at deltage i inspektionen.
  • Forslag blev godkendt. Bestyrelsen vil i forbindelse med indhentning af tilbud på sugning af kloak til foråret, bede om tilbud på TV-inspektion.

Fastsættelse af kontingent:

Generalforsamling fastsætter kontingent til kr. 0 for 2020, hvorfor kassereren ikke vil omdele opkrævninger i år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

Følgende er på valg:

Formand Tom (genopstiller)

Kasserer Søren (genopstiller)

Suppleant Thomas (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Jakob (genopstiller)

Revisor Allan (genopstiller)

Alle blev genvalgt af generalforsamlingen.

Eventuelt:

Der var ingen punkter under eventuelt.

Generalforsamling afholdt den 25. august 2019

Referat fra foreningens generalforsamling:

Valg af dirigent: Tom (167)

Bestyrelsens beretning:

 • Det er nu den 13. generalforsamling siden stiftelsen den 25 august 2007
 • Ikke sket det helt store siden sidst, hvilket jo også kan være godt.
 • Der er ikke oplevet indbrud eller hærværk på biler, hvilket kan ses som et udtryk for at vi er gode til at holde øje med hinandens ejendomme.
 • Farremosen har der ikke været meget nyt om siden maj måned, hvor foreningen ”En grøn kommune går i sort”, indrykkede en ½ sides annonce i Politiken og Berlingske med et opråb til folketingets politikere. Siden da har der jo været valg, så det er spændende om den nye regering tager sagen op. Desværre tror jeg ikke der er mere at gøre i sagen og angiveligt har Pankas påbegyndt byggeriet, ligesom Farum Fjernvarme også er langt fremme med etableringen.

Bestyrelsen vil fortsat følge sagen, og bakke diverse foreninger op moralsk.

 • I slutningen af 2019, starten af 2020 vil Allerød kommune indføre affaldssortering ved den enkelte bopæl.

Affaldsgebyr vil stige med kr 1.000 pr husstand

Der skal opstilles to containere udover nuværende stativ til restaffald. De placeres på egen grund.

Bestyrelsen vil fortsat følge implementeringen.

Regnskab og Budget:

Vores kasserer Søren fremlagde regnskabet vedr. 2018, som udover indtægterne fra beboerne, kun har en enkelt udgiftspost, nemlig snerydning. Derudover blev der orienteret om, at foreningen grundet stigende gebyrer har skiftet bank til Arbejdernes Landsbank.

Revisoren Allan havde forud for generalforsamlingen godkendt regnskabet, som også blev godkendt af generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen:

Snerydning:

Ejerforeningen betaler årligt kr 6.250 til snerydningsabonnement hos M. Borring.

I de senere år har det været begrænset få rydninger på en sæson, hvorfor bestyrelsen har undersøgt muligheden for at skifte til forbrugsafregnet snerydning.

 • Prisen pr. udkald vil være ca. 1.000 + moms, dvs. fem rydninger for status quo.
 • Alle øvrige ejerforeninger i lokalområdet har abonnementsordning, hvorfor der bliver ryddet samlet ved snefald.
 • Forbrugsafregnet rydning kommer i sidste række hvis det ikke kan planlægges ind i øvrig rydning.
 • ”Nogen” er ansvarlig for at ringe og bestille
 • Der kan forekomme lang ventetid fra bestilling

Generalforsamlingens beslutning blev, at fastholde sikkerheden ved et abonnement, samt tage punktet op igen på næste generalforsamling.

Suspendering af kontingent:

Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2019-2020 fastsættes til kr. 0.-, da kassebeholdningen pt er solid, og der ikke er udsigt til større udgifter.

Undersøgelse af kloakker:

Grundet alderen af kloakker samt enkelte forekomster af rotter, vil bestyrelsen indhente information fra Kommunen samt Novafos om tilstanden af den del af kloakken som de har ansvaret for. Derudover vil bestyrelsen få afklaret hvor skellet mht. ansvar for kloakken går på vores vænge. Se evt. https://novafos.dk/spildevand/sporgsmal-svar-om-spildevand

Fastsættelse af kontingent:

Generalforsamling fastsætter kontingent til kr. 0 for 2019, hvorfor kassereren ikke vil omdele opkrævninger i år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

Følgende er på valg:

Formand Tom (genopstiller)

Kasserer Søren (genopstiller)

Suppleant Thomas (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Jakob (genopstiller)

Revisor Allan (genopstiller)

Alle blev genvalgt af generalforsamlingen.

Eventuelt:

Jakob informerede om familiens situation, og det blev af alle tilkendegivet, at vi er klar til at bistå og hjælpe såfremt der er noget som helst vi kan gøre.

Bestyrelsesmøde 12/6-2018 – Kort referat

Deltagere: Jakob, Søren, Thomas og Tom

Dato for generalforsamling og vejfest er sat til søndag den 26. august kl 16.00, og afholdes ligesom sidste år hos Lone og Tom i nr 167. Tom udarbejder samt distribuerer indkaldelser pr. e-mail og snailmail.

Emner til generalforsamlingen er:

 • Tung industri på Farremosen. Information samt diskussion om støtte til borgergruppen.
  • Tom kontakter borgergruppen, og hører hvordan vi som grundejerforening kan bidrage bedst muligt.
 • Indbrudssikring – Hvad kan vi gøre som naboer ?
  • Indlæg om Nabohjælp v/ Jakob
 • Skift af bank grundet (endnu) en forhøjelse af gebyrer.
  • Søren undersøger alternativ
 • Anbefaling til generalforsamlingen: Vi fortsætter snerydningsordningen

Vedr. valg til bestyrelsen, ønsker Jakob at fratræde som formand, og fortsætte som menig medlem i bestyrelsen. Tom stiller op til posten som formand i stedet.

Asfaltværk på Farremosen?

Et nyt asfaltværk drevet af Pankas A/S er på vej i erhvervsområdet ved Farremosen. Værket opføres på et område, som tidligere var en del af Birkholms planteskole. Tæt på bymæssig bebyggelse. Der planlægges en årlig produktion på op til 60.000-100.000 tons asfalt

Se mere i vedlagte PDF: En grøn kommune går i sort

Der er arrangeret et borgermøde i kantinen på Ravnsholtskolen på mandag
den 2. oktober – kl. 19:30! Følg med på Facebook-gruppen ”FarremosensErhvervsområde” for yderligere information.

 

Generalforsamling 27.08.2017

Referat

Siden sidst

 • Regnvandsbrønde er suget
 • Nye naboer: Bente og Jens er flyttet ind i nr. 159 og bydes hermed velkommen
 • Bestyrelsen har lappet huller i stien mellem nr. 157 og 159

Beslutninger

 • Regnskab godkendt (regnskab_2017)
 • Snerydningsordning fortsættes
 • Bestyrelsen genvalgt
 • Kontingent fastholdes på nuværende niveau

Eventuelt

 • Kloakker i vejen er i dårlig stand. Kommunen har suget dem rene og holder dem ‘under skærpet overvågning’

Indkaldelse

170624-Indkaldelse-til-generalforsammling-og-vejfest

Mail fra Allerød Kommune

AlleroedTak for din henvendelse vedrørende ovennævnte.

Kommunens hjemmel på en privat fællesvej dækker hele det udlagte vejareal – kørebane evt. fortov og evt. rabat.

Kommunen kan – principielt i morgen – bestemme, at vejen skal istandsættes med asfalt, kantsten, vejbrønde ogl. for de vedligeholdelsespligtiges regning.

Det har vi dog ingen intentioner om.

De vedligeholdelsespligtige er de tilgrænsende grundejere med vejret til vejen, men i jeres tilfælde er det formentlig grundejerforeningen, som forestår vedligeholdelsen.

Kommunen skal som vejmyndighed udelukkende sikre, at den private fællesvej tjener sit formål. Det vil sige, at man skal kunne færdes på vejen uden at komme til skade.

Snerydning og glatførebekæmpelse påhviler ligeledes de vedligeholdelsespligtige. Kommunen er tilsynsmyndighed men involverer sig udelukkende hvis der foreligger en klage.

Men de som har pligten skal vide, at de også har ansvaret i tilfælde af tilskadekomst.

Etablering af belysningsanlæg sker på de vedligeholdelsespligtiges foranledning – grundejerforeningen – og for medlemmernes regning.

Der et præcedens for at kommunen efterfølgende overtager udgifterne til driften af anlægget, under forudsætning af, at det er et anlæg, som Dong vil drifte.

Stien mellem nummer 157 og 159 og stien mellem 173 og 167 er private fællesstier og her gælder samme regler som for de private fællesveje.

Byrådet har vedtaget at kommunen foretager vintervedligeholdelse på sidstnævnte sti for at sikre forbindelsen mellem den offentlige sti og forgængerovergangen på Lyngevej. Det fritager dog grundejerne for ansvaret.

Vedrørende vejstatus kan du på kommunens hjemmeside finde de digitale kort med matrikelnumre. De veje og stier som har et almindeligt matrikelnummer (f.eks. 7ev) er som hovedregel private fællesveje hhv. stier.

De veje og stier som har et 7000–nummer er altid offentlige.

Du er naturligvis velkommen til at ringe, hvis du er i tvivl eller har uddybende spørgsmål.

Med venlig hilsen

Niels C. Nordvig :: Ingeniør, Projektleder :: Allerød Kommune :: Teknik og Drift :: Veje :: +4548126283 :: 40 10 55 73 ::

Kort referat fra generalforsamling

10226805_s
Hermed et ultra kort referat

 • Regnskab godkendt. Det står ca 25.000 kr. på kontoen
 • Snerydningsordningen fortsætter næste år
 • Der er givet implicit samtykke til at være på vores telefonliste. Hvis du ikke ønsker dit navn på listen, så skal du blot give bestyrelsen besked
 • Stien mellem nummer 157 og 159 trænger til vedligehold. I første omgang vil Tom prøve med en ‘gør-det-løsning’ at lappe de værste huller
 • Næste forår vil vi få suget vores 4 regnvandsbrønde i vejen. Bestyrelsen indhenter tilbud – og få også pris på ekstra sugning af egne brønde til dem der måtte ønske det
 • Kontingent fastholdt på kr. 700 pr år.
 • Bestyrelsen genvalgt
 • Vejfesten vil næste år blive afholdt et nyt sted – måske hos Tom
 • Mikael og Annemette har købt nyt hus. Nummer 159 vil derfor snart blive sat til salg

Bestyrelsesmøde: referat

Deltagere: Jakob, Søren, Tom