Asfaltværk på Farremosen?

Et nyt asfaltværk drevet af Pankas A/S er på vej i erhvervsområdet ved Farremosen. Værket opføres på et område, som tidligere var en del af Birkholms planteskole. Tæt på bymæssig bebyggelse. Der planlægges en årlig produktion på op til 60.000-100.000 tons asfalt

Se mere i vedlagte PDF: En grøn kommune går i sort

Der er arrangeret et borgermøde i kantinen på Ravnsholtskolen på mandag
den 2. oktober – kl. 19:30! Følg med på Facebook-gruppen ”FarremosensErhvervsområde” for yderligere information.

 

Generalforsamling 27.08.2017

Referat

Siden sidst

 • Regnvandsbrønde er suget
 • Nye naboer: Bente og Jens er flyttet ind i nr. 159 og bydes hermed velkommen
 • Bestyrelsen har lappet huller i stien mellem nr. 157 og 159

Beslutninger

 • Regnskab godkendt (regnskab_2017)
 • Snerydningsordning fortsættes
 • Bestyrelsen genvalgt
 • Kontingent fastholdes på nuværende niveau

Eventuelt

 • Kloakker i vejen er i dårlig stand. Kommunen har suget dem rene og holder dem ‘under skærpet overvågning’

Indkaldelse

170624-Indkaldelse-til-generalforsammling-og-vejfest

Mail fra Allerød Kommune

AlleroedTak for din henvendelse vedrørende ovennævnte.

Kommunens hjemmel på en privat fællesvej dækker hele det udlagte vejareal – kørebane evt. fortov og evt. rabat.

Kommunen kan – principielt i morgen – bestemme, at vejen skal istandsættes med asfalt, kantsten, vejbrønde ogl. for de vedligeholdelsespligtiges regning.

Det har vi dog ingen intentioner om.

De vedligeholdelsespligtige er de tilgrænsende grundejere med vejret til vejen, men i jeres tilfælde er det formentlig grundejerforeningen, som forestår vedligeholdelsen.

Kommunen skal som vejmyndighed udelukkende sikre, at den private fællesvej tjener sit formål. Det vil sige, at man skal kunne færdes på vejen uden at komme til skade.

Snerydning og glatførebekæmpelse påhviler ligeledes de vedligeholdelsespligtige. Kommunen er tilsynsmyndighed men involverer sig udelukkende hvis der foreligger en klage.

Men de som har pligten skal vide, at de også har ansvaret i tilfælde af tilskadekomst.

Etablering af belysningsanlæg sker på de vedligeholdelsespligtiges foranledning – grundejerforeningen – og for medlemmernes regning.

Der et præcedens for at kommunen efterfølgende overtager udgifterne til driften af anlægget, under forudsætning af, at det er et anlæg, som Dong vil drifte.

Stien mellem nummer 157 og 159 og stien mellem 173 og 167 er private fællesstier og her gælder samme regler som for de private fællesveje.

Byrådet har vedtaget at kommunen foretager vintervedligeholdelse på sidstnævnte sti for at sikre forbindelsen mellem den offentlige sti og forgængerovergangen på Lyngevej. Det fritager dog grundejerne for ansvaret.

Vedrørende vejstatus kan du på kommunens hjemmeside finde de digitale kort med matrikelnumre. De veje og stier som har et almindeligt matrikelnummer (f.eks. 7ev) er som hovedregel private fællesveje hhv. stier.

De veje og stier som har et 7000–nummer er altid offentlige.

Du er naturligvis velkommen til at ringe, hvis du er i tvivl eller har uddybende spørgsmål.

Med venlig hilsen

Niels C. Nordvig :: Ingeniør, Projektleder :: Allerød Kommune :: Teknik og Drift :: Veje :: +4548126283 :: 40 10 55 73 ::

Kort referat fra generalforsamling

10226805_s
Hermed et ultra kort referat

 • Regnskab godkendt. Det står ca 25.000 kr. på kontoen
 • Snerydningsordningen fortsætter næste år
 • Der er givet implicit samtykke til at være på vores telefonliste. Hvis du ikke ønsker dit navn på listen, så skal du blot give bestyrelsen besked
 • Stien mellem nummer 157 og 159 trænger til vedligehold. I første omgang vil Tom prøve med en ‘gør-det-løsning’ at lappe de værste huller
 • Næste forår vil vi få suget vores 4 regnvandsbrønde i vejen. Bestyrelsen indhenter tilbud – og få også pris på ekstra sugning af egne brønde til dem der måtte ønske det
 • Kontingent fastholdt på kr. 700 pr år.
 • Bestyrelsen genvalgt
 • Vejfesten vil næste år blive afholdt et nyt sted – måske hos Tom
 • Mikael og Annemette har købt nyt hus. Nummer 159 vil derfor snart blive sat til salg

Bestyrelsesmøde: referat

Deltagere: Jakob, Søren, Tom

Referat: Generalforsamling 23-08-2015

 • Kontingent forsat kr. 700,- pr år
 • Snerydningsordningen fortsættes. Tom indhenter tilbud og ser om der kan findes et billigere alternativ -> Glatføretilbud lyngevej 149-171 og Kort Lyngevej 149-171
 • evt. container til haveaffald aftales individuelt
 • Bestyrelsen blev genvalgt
 • Regnskab blev godkendt (og bliver snarest vedlagt dette referat)
 • Næste generalforsamling og sommerfest: 21. august 2016

Opdatering: Ovenstående tilbud på snerydning blev for dyrt (18.000 på fast pris – men inkl saltning). Vi forsætter derfor med vores nuværende aftale