Mail fra Allerød Kommune

AlleroedTak for din henvendelse vedrørende ovennævnte.

Kommunens hjemmel på en privat fællesvej dækker hele det udlagte vejareal – kørebane evt. fortov og evt. rabat.

Kommunen kan – principielt i morgen – bestemme, at vejen skal istandsættes med asfalt, kantsten, vejbrønde ogl. for de vedligeholdelsespligtiges regning.

Det har vi dog ingen intentioner om.

De vedligeholdelsespligtige er de tilgrænsende grundejere med vejret til vejen, men i jeres tilfælde er det formentlig grundejerforeningen, som forestår vedligeholdelsen.

Kommunen skal som vejmyndighed udelukkende sikre, at den private fællesvej tjener sit formål. Det vil sige, at man skal kunne færdes på vejen uden at komme til skade.

Snerydning og glatførebekæmpelse påhviler ligeledes de vedligeholdelsespligtige. Kommunen er tilsynsmyndighed men involverer sig udelukkende hvis der foreligger en klage.

Men de som har pligten skal vide, at de også har ansvaret i tilfælde af tilskadekomst.

Etablering af belysningsanlæg sker på de vedligeholdelsespligtiges foranledning – grundejerforeningen – og for medlemmernes regning.

Der et præcedens for at kommunen efterfølgende overtager udgifterne til driften af anlægget, under forudsætning af, at det er et anlæg, som Dong vil drifte.

Stien mellem nummer 157 og 159 og stien mellem 173 og 167 er private fællesstier og her gælder samme regler som for de private fællesveje.

Byrådet har vedtaget at kommunen foretager vintervedligeholdelse på sidstnævnte sti for at sikre forbindelsen mellem den offentlige sti og forgængerovergangen på Lyngevej. Det fritager dog grundejerne for ansvaret.

Vedrørende vejstatus kan du på kommunens hjemmeside finde de digitale kort med matrikelnumre. De veje og stier som har et almindeligt matrikelnummer (f.eks. 7ev) er som hovedregel private fællesveje hhv. stier.

De veje og stier som har et 7000–nummer er altid offentlige.

Du er naturligvis velkommen til at ringe, hvis du er i tvivl eller har uddybende spørgsmål.

Med venlig hilsen

Niels C. Nordvig :: Ingeniør, Projektleder :: Allerød Kommune :: Teknik og Drift :: Veje :: +4548126283 :: 40 10 55 73 ::

En tanke om "Mail fra Allerød Kommune"

Skriv et svar til Jakob Majkilde Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.