Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er ”Ejerforeningen Lyngevej 149 til171”og dens hjemsted er i Allerød Kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at repræsentere beboerne bosiddende Lyngevej 149 til 171 overfor offentlige myndigheder og forvaltninger, samt være koordinerende kontaktpunkt i spørgsmål som omhandler alle eller flere af foreningens medlemmer. Derudover kan foreningen afholde et eller flere arrangementer årligt, for at styrke sammenholdet og fællesskabet i foreningen.

§ 3. Medlemmer:

Alle husejere for ejendomme beliggende på  Lyngevej 149 til 171.

§ 4. Kontingent:

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Er et medlem i restance til foreningen med kontingenter eller andre skyldige ydelser, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej. Udgifter hertil samt renter pålægges medlemmet.

§ 5. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret.
Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler opbevares i foreningens bankkonto.

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år i august eller juni måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
7. Eventuelt.

 

§ 8. Stemmeret og afstemning:

Hver ejendom har 2 stemmer og der kan stemmes med fuldmagt såfremt denne er modtaget af bestyrelsen senest 7 dage for generalforsamlingen. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 11.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens ledelse:

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af min. 3 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. Hvert år vælges ligeledes en kasser og en revisor.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamlingen.

For at være valgbar, skal den foreslåede personlig være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et bestyrelses-medlem finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

§ 11. Opløsning/ændring af formåls paragraf:

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud foreningens medlemmer.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. august 2007.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.